Home / Syuriyah

Syuriyah

Susunan Pengurus Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi
Masa Khidmat 2018-2023

Rais :
Drs. K. Turmudzi

Wakil Rais :
KH. Taufiq Nur Azis
KH. Ali Musthofa
K. Asmuni
KH. Nur Kholis
KH. Daroini
Drs. KH. Dimyati

Katib :
Dr. K. Halil Thahir, M.Hl

Wakil Katib :
KH. Fathurrohman
K. Rohmat Ja’far
K. Khudori
K. Zainul Mustanir