Home / Syuriyah

Syuriyah

Susunan Pengurus Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi
Masa Khidmat 2018-2023

Rais :
K. Abdul Aziz

Wakil Rais :
KH. Ahmad Romlan
Drs. K. Turmudzi
KH. Taufiq Nur Azis
KH. Ali Musthofa
K. Asmuni
KH. Nur Kholis
Dr. K. Halil Thahir, M.Hl
KH. Daroini
Drs. KH. Dimyati

Katib :
KH. Asyroful Anam AK

Wakil Katib :
KH. Fathurrohman
K. Rohmat Ja’far
K. Khudori
K. Zainul Mustanir